US TOP 20

Музикалната класация

в ефира на Радио Севтополис

събота и неделя от 16:00
вторник от 17:00

Работа:

tunein.com

Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от

radioexpert.net

И от тук можете да ни слушате:

Кметът отговаря: Контролът по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък се осъществява от служителите на РУ „Полиция“ - Казанлък и звено „Екологичен контрол“
Съставените актове за 2019г. са 13 броя. Осигурен е пешеходен патрул от двама униформени полицаи всеки ден в централната градска част.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

В отговор на  Ваше питане  вх. №ОС-307 от 19.07.2019 г. относно събиране на хора в нетрезво състояние в градинката на ул. „Искра“, Ви уведомяваме, че:

Съгласно чл.9 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък е забранено ползването на общински площи за обществено ползване за употребата на алкохол и упойващи вещества, както и чл.11 забранява просията  под каквато и да е форма на обществени места.

Контрола по спазването на Наредбата се осъществява от служителите на РУ „Полиция“ - Казанлък и звено „Екологичен контрол“. За констатирани нарушения по цитираните два члена от Наредбата, през 2019 г. оправомощените служители са съставени 13 акта за установяване на административно нарушение.

Кметът отговаря: За изминалите 3 години са залесени 199 дка на територията на община Казанлък като са вложени 12 338 бр. фиданки

Община Казанлък стопанисва и управлява общински гори от 2012г. с грижа на добър стопанин. Приходите във финансови средства за 2016г. – 2018г. по тази дейност са 197 426,91 лв.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,

Във връзка с Ваше питане с вх. № ОС-3011/19.07.2019 г., Ви информирам следното:

- По т.1 реализирани приходи от ползване на дървесина  от горски територии, собственост на Община Казанлък  с фирма “Пениталес“ ООД за периода

2016 г.-2018 г. приходите са на стойност 197 426.91 лв.

- По т. 2 залесени площи по договор с “Пениталес“ООД:

За периода 2015 г.- 2018 г. са залесени 199 дка на територията на община Казанлък като са вложени 12 338 бр. фиданки от клона I-214.

Кметът отговаря: Община Казанлък има пълна проектна готовност да реализира изграждането на парк „Северен“ и активно търси финансиране
Стойността на проекта е 3 218 351,21 лв.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРУМЕВА,

Във връзка със зададените от Вас въпроси, отразени в писменото Ви питане по чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, с входящ № ОС_3009/19.07.2019 г. касаещо Парк „Северен“ (Парк „Стадиона“), Ви уведомявам за следното:

1. В проектна готовност ли е изграждането на Парк “Северен“ /Парк стадиона/ в УПИ I - за парк северозапад, местност „Крайречен – II“, кв. 428 по плана на град Казанлък и търси ли се източник за финансирането на обекта?

В рамките на проект „В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020“ по процедура BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бе изготвен пълен работен проект за възстановяване на парк „Северен“ (парк „Стадиона“) по реда на ЗУТ, Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, Наредба № 4/1.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания, Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и друга свързана подзаконова нормативна уредба.

В този смисъл Община Казанлък има пълна проекта готовност да реализира изграждането на парк „Северен“.

Що се отнася до финансирането на обекта, необходимата инвестиция е в размер на        3 218 351,21 лв. – сума, която е значителна по своя размер и не е възможно да се осигури от бюджета на Община Казанлък.

Със стартиране на настоящия програмен период, Община Казанлък активно търси възможности за финансиране на проекта за възстановяване на парк „Северен“ (парк „Стадиона“).

В рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е изчерпан определения от програмата ресурс безвъзмездна финансова помощ (БФП) за проекти за градска среда.

Община Казанлък осъществи контакт и с Фонд за устойчиви градове (ФУГ) в търсене на възможности на финансиране възстановяването на парк „Северен“ (парк „Стадиона“). Становището на ФУГ е, че същият би могъл да се финансира с финансов инструмент – кредит, в който случай обаче задължително условие е проектът да генерира приходи, които да гарантират финансовата му жизнеспособност и възможността за изплащане на месечните вноски по евентуален дългосрочен кредит в размер на над 3 218 351,21 лв. за изграждане на парка.

В тази връзка, Община Казанлък продължава да търси източници на финансиране за изграждането на парк „Северен“ (парк „Стадиона“).

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРУМЕВА,

Благодарим Ви за проявения интерес по темата!

Надяваме се, че той е свързан с желанието Ви да придобиете опита, който имаме ние – общинска администрация – Казанлък, по този и редица други проекти, които вече сме реализирали, за да бъдете и Вие в полза на казанлъшката общественост.

Като бивш ръководен кадър в няколко администрации, сама сте се убедили, че пътят от създаването на един проект до неговата реализация е дълъг, като понякога продължава повече от един кметски мандат.

Вглеждането Ви днес в дейността на общинска администрация – Казанлък, приемаме като даване на висока оценка за това, че сме се доказали във времето в реализирането на различни проекти.

 

Кметът отговаря: Община Казанлък е изпълнила всички мерки, които касаят системата за управление на отпадъците
Създадена е сепарираща система, компостираща система, претоварна станция, система за разделно събиране на отпадъците, система за депониране на отпадъците

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Във връзка с Ваше питане с вх.№ ОС-3008/19.07.2019 предоставям на вниманието Ви следната информация:

По т.1 от питането:

Уведомявам Ви, че на 13.06.2019г. на електронната страница на Община Казанлък (https://www.kazanlak.bg/page-9045.html) е публикуван проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък, което публикуване е задължително условие съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове преди същия да бъде внесен в общински съвет за обсъждане и приемане. Към настоящия момент се извлича и систематизира информацията за постъпилите предложения и становища по проекта на наредба от граждани и организации и същите ще бъдат внесени в Общинския съвет. Действията на Администрацията са в резултат на резолюция от 01.04.2019г. на председателя на ОбС-Казанлък за сваляне от сайта на съвета на Наредба №23 доколкото същата при инцидентен съдебен контрол е установено, че не е загубила правното си действие.

С оглед горното се установява, че в следващия месец въпреки публикуването на наредбата на сайта на Община Казанлък, като вносител, същата ще следва да бъде подложена на обществено обсъждане от ОбС и едва тогава приета.

Що се отнася до отговора на въпроса „Защо сега?“ Ви напомням, че съгласно чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА „Общинският съветник има право да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения“. Същото правомощие е посочено и в чл.22, ал.1, т.2 от ПОДОБС-Казанлък.

Вие, като председател или член в няколко постоянни комисии в Общински съвет,  след като сте били запознати с изискването на законодателството, също сте имали право на законодателна инициатива по смисъла на чл.93 от ПОДОБС, което не сте извършили и което ми дава основание също да Ви задам въпроса Защо не сте? И защо питате сега, след като вече има публикуван проект на наредба, който не изхожда от Вас?

Следва да имате предвид, че с въпроса дискредитирате самата себе си, доколкото принадлежността Ви към състава на  местния законодателния орган – ОбС предопределя задължението Ви лично и като колективен орган да подготвяте и внасяте проекти на нормативни актове, а изпълнителната власт, в лицето на кмета и останалите органи – да ги прилагат.

По т.2 и т.3:  общинската програма за управление на  дейностите по отпадъците са включени редица мерки, които са насочени към недопускане събирането по нерегламентиран начин, както и ограничаване разпространението на тези отпадъци. В този смисъл през годините и в изпълнение на Програмата са сключени редица договори :

- с ДЗЗД “Екосорт Казанлък“ за предоставяне на услуги по предварително третиране на отпадъци, генерирани на територията на община Казанлък, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране.

- с “Екобулпак“ АД за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки-отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, заведения за хранене, търговски обекти и обекти за отдих, забавления и туризъм на територията на община Казанлък.

- с  Консорциум - “Регионална система за управление на отпадъците“ /Претоварна станция/

- с “Екобулсорт“ ЕАД за експлоатация и стопанисване  на общинска площадка за открито /аеробно/  компостиране в редове на разделно събрани биоразградими отпадъци

Увеличаването на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци ще намали риска за населението и околната среда. Изграждането на инсталации е заложено като мярка в Общинската програма в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Обявена е “Обществена поръчка  за избор на изпълнител за строителни дейности по рекултивация на  депо за твърди битови отпадъци, местност “Каракос“,с.Черганово

Изготвен е проект за Рекултивация чрез експлоатация на общинско депо за неопасни /инертни,строителни/ отпадъци в местност “Голяма Варовита“ с.Шейново.

Реализацията на всички тези проекти и мероприятия през годините е ставало винаги и само след решения на Общинския съвет, въз основа на които те са реализирани. Отчитането на проектите текущо и ежегодно намира отражението си в отчетите за бюджетите на съответната финансова година и в тези за следващата, с които, надявам се, сте се запознавали своевременно. Ето защо смятам, че в достатъчна степен и напълно своевременно общинския съвет не само е бил информиран за основните стъпки, предприети в изпълнение на Общинската програма, но и в голяма степен е участвал и дал своя принос за това.

Кметът отговаря: По Наредба №30 за движението на превозни средства на територията на община Казанлък ППС с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място по местоживеене на собственика

С промените в същата наредба с Решение № 974/28.02.2019 г. на Общински съвет – Казанлък всички собственици, регистрирани по стария ред са уведомени писмено за промените и срока за пререгистрацията.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНЕВА,

В отговор на Ваше питане с вх.№ ОС- 2998 от 17.07.2019 г., Ви уведомявам  следното:

Съгласно чл. 7 на Наредба №30 за движението на превозни средства на територията на община Казанлък ППС с животинска тяга се регистрират  в кметството на населеното място по местоживеене на собственика. ППС с животинска тяга с рег. № Г. Черковище 039 е регистрирано в кметство Горно Черковище през юли 2012 г., в съответствие с действащите тогава изисквания.

Посоченото ППС с животинска тяга не е пререгистрирано съгласно последните изменения на Наредба №30, приети с Решение № 974/28.02.2019 г.

Кметът отговаря: За периода 2012г. – 2015г. общинският съветник от група на „БСП лява България“ Пламен Караджов е закупил 6 общински имота почти на начално обявената тръжна цена

Придобивките се случват по време, когато Пламен Караджов е задължен към Общината с десетки хиляди лева по договор за наем на заведение в града.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с Ваше питане с вх. № ОС-3011/19.07.2019 г., Ви информирам следното: За цитираните от Вас имоти в землищата на с. Бузовград и с. Средногорово са проведени търгове, както следва:

 

зем. земя в землището на с.Бузовград

№ на имот ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ процедура дата кв.м. начална цена  в лв. цена по договор в лева купувач

1 103480 търг с тайно наддаване 20,05,2015г. 496 400 410 Пламен Станимиров Караджов

2 103479 търг с тайно наддаване 20,05,2015г. 922 740 750 Пламен Станимиров Караджов

3 103469 търг с тайно наддаване 20,05,2015г. 691 560 570 Пламен Станимиров Караджов

зем. земя в землището на с.Средногорово

№ на  имот ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ процедура дата кв.м. начална цена цена по договор купувач

1 0007628 търг с тайно наддаване 10,07,2014г. 708 240 280 Пламен Станимиров Караджов

2 0007305 търг с тайно наддаване 10,07,2014г. 490 180 220 Пламен Станимиров Караджов

3 039032 търг с явно наддаване 14,06,2012г. 4828 4408 4408 Пламен Станимиров

Караджов

Видно от справката купувач на посочените 6 общински имота е Пламен Станимиров Караджов, общински съветник от група на „БСП лява България“.

Цената на която са закупени имотите е на начално обявената тръжна цена или най-много с 1 % над нея.

За трите имота в с. Средногорово, с площ 6 026 кв.м. са заплатени 4 908 лв., а за трите имота в с. Бузовград, с площ 2 109 кв.м. са заплатени 1 730 лв.

 

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

 

 

musicgoal.com

Radio online

Използвайте и Winamp

Тъй като слушането през флаш плеъра води до рестартиране на браузъра след време ви предлагаме да си изтеглите WinAmp 5666 програма, с която да не правите тази операция често: winamp5666